İran Araştırmaları Merkezi

İran ve Türkiye Turizm İlişkisi

Uluslararası ekonomik ilişkilerde en önemli makro değişkenlerden biri haline gelen, başlangıçta sadece döviz kazancı olarak düşünülen ve cari açığın en büyük kapatıcılarından biri sayılan turizm, geçtiğimiz son 20 yılda ekonomi-politik bir kavram haline gelmiştir. Turizm dış politikadan sosyal politikalara kadar birçok parametreyi etkileyen önemli bir olgudur.

İran ekonomisinde son dönemde yaşanan değişim bölge ekonomisi üzerinde de önemli bir rol oynamıştır. Zira İran’ın miras aldığı köklü medeniyet ve kültürün yanı sıra nüfus yapısı, ekonomik geliri, turizme ve dış dünyaya olan aç yapısı ile önemli potansiyel ve imkânlara sahiptir. Bu bağlam bölgede yeni ekonomik denklemlerin ortaya çıkması, bölgenin iki önemli gücü olan İran ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisinin de tekrar okunmasını gerekli kılmıştır. Bu potansiyellerin makro yapısının anlaşılması özellikle turizm ekonomisi perspektifinden planlanması gereken mikro temellere de şekil verecektir.

Bu analiz, İran’ın hangi özelliklerinin Türkiye turizmi için potansiyel oluşturduğu, bu potansiyelin avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin turizmden elde ettiği faydayı maksimize etmek için hangi politikaların uygulanması gerektiği ve benzeri sorulara cevap bulmaya imkân sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İran Turizmi, İran’ın Turizm Potansiyeli, İran-Türkiye Turizmi

Abstract

In the past, the foreign revenue potential of tourism was at the center but today the potency and favorable impacts of tourism over both macroeconomic variables and over positive aspects in international relations have been more pronounced. In particular, in the last two decades, the sector has become more political-economic concept. Its potential over designing both social policy as well as foreign policy has been more and more emphasized in these fields.

Iran has experienced momentous development over the past few years and it has played a key role in the regional economy. Iran has substantial potentials and possibilities with its deeply rooted civilization and culture as well as population structure, economic income and tourism. The country and her citizens are very ambitious in engaging relations with rest of the world. In this context, the emergence of new economic equations in the region necessitated a re-reading of the tourism relationship between Iran and Turkey, two important regional powers. Understanding the macro structure of these potentials will also shape the micro-bases that need to be planned, especially from the perspective of tourism economics.

This analysis aims to reveal which features of Iran have potential for Turkish tourism and what are the advantages and disadvantages of this potential. In addition, on what policies Turkey should pursue in order to maximize from this potential market.